dissabte, 19 de gener de 2013

CATALUNYA vs ESPAÑATEXTO EN CATALÁN / CATALAN TEXT (MÁS ABAJO EN CASTELLANO / BELOW IN ENGLISH):
La democràcia ha estat segrestada i està en perill. És quelcom que veiem des de fa temps atès el cop d’estat protagonitzat pel capitalisme neoliberal  i que s’ha produït a nivell global, però que a l’estat espanyol s’ha vist agreujat des de que el Partit Popular dirigeix (o millor dit que dicta) els nostres destins. A nivell social, laboral, de benestar i de llibertats hem retrocedit més de trenta anys en el temps ...

A Catalunya la cosa s’agreuja encara molt més. L’estat espanyol està escanyant econòmicament un dels motor econòmics d’Espanya i d’Europa. Per què? Doncs perquè una gran part de la societat catalana ha esclatat en un clam de llibertat exigint poder exercir el seu dret a decidir, i és quelcom que Espanya no vol permetre i intenta impedir-ho utilitzant totes les armes al seu abast, entrant en una espiral de joc brut només superada pels escàndols de corrupció que ens assoten dia rere dia.

L’actitud del PP no sorprèn gens ni mica ja que és part del seu tarannà, i la seva ideologia no admet una democràcia que consideren és un càncer que s’ha d’extirpar, i que la dictadura del capital i la religió, son la resposta a una societat que s’ha de guiar i alliçonar en la moral casposa i censuradora de quaranta anys enrere. Un partit politic espanyolista, nacionalista i fonamentalista,  que nega qualsevol altre realitat, sentiment, llengua i cultura, que no siguin les seves pròpies. Per aquesta mateixa raó han decidit espanyolitzar Catalunya i la seva ciutadania, com si es tractés de “salvatges” d’un món acabat de descobrir per conqueridors. El que no han pensat és que els catalans no som aquells nadius de terres llunyanes que en Cristòfol Colom es va trobar un bon dia i a qui va arrabassar els seus tresors i la seva cultura...

D’altre banda un PSOE que cavalca al costat del PP en la seva creuada espanyolista de conqueridor passat de moda, també nega a la ciutadania de Catalunya el dret a decidir, emparant-se en una Constitució espanyola que incompleix les normes fonamentals de l’UNESCO i de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Jo pregunto, cóm pot ser il·legal una consulta democràtica? Cóm es pot negar a la ciutadania la possibilitat d’expressar-se i decidir què és el que vol? Quin sistema democràtic carrega contra una ciutadania que és el seu fonament, la seva base i la seva raó d’existència? Quina democràcia pot negar el dret a decidir? Cap..., i no poden fer ús de les lleis per convertir una democràcia en una dictadura encoberta.

Aquests partits polítics que neguen llibertats i el poder que per dret li pertany al poble sobirà, perden la seva legitimitat democràtica, ja siguin de dretes o d’esquerres. Tant s’hi val, son dictadors a l’ombra per molt que vulguin dissimular-ho i amagar-ho.

Espanya no vol que la ciutadania de Catalunya decideixi el seu futur i fa servir joc brut per aconseguir els seus objectius. 

Europa i el món, obriu els ulls i dirigiu la vostra mirada cap al meu petit país, Catalunya. Si Catalunya cau, els valors de qualsevol sistema democràtic com cal també cauran. El que en aquests moments es decideix ja no és la possible Independència del meu país (en funció sempre de la voluntat de la majoria), sinó l’enfortiment d’una democràcia real reclamada des de fa temps per milions de ciutadans i ciutadanes de tot el món.

TEXT EN CASTELLÀ / CASTILIAN TEXT (DALT EN CATALÀ / BELOW IN ENGLISH):
La democracia ha sido secuestrada y está en peligro. Es algo que vemos desde hace tiempo con el golpe de estado protagonizado por el capitalismo neoliberal y que se ha producido a nivel global, pero que en el estado español se ha visto agravado desde que el Partido Popular dirige (o mejor dicho dicta) nuestros destinos. A nivel social, laboral, de bienestar y de libertades hemos retrocedido más de treinta años en el tiempo…

En Catalunya se agrava todavía mucho más. El estado español está ahogando económicamente uno de los motores económicos de España y de Europa. ¿Por qué? Pues porque una gran parte de la sociedad catalana ha estallado en un clamor de libertad exigiendo poder ejercer su derecho a decidir, y esto es algo que España no quiere permitir e intenta impedirlo utilizando todas las armas a su alcance, entrando en una espiral de juego sucio sólo superada por los escándalos de corrupción que nos azotan día tras día.

La actitud del PP no sorprende lo más mínimo ya que forma parte de su talante, y su ideología no admite una democracia que consideran es  un cáncer que debe extirparse, y que la dictadura del capital y la religión, son la respuesta a una sociedad que hay que guiar y aleccionar en la moral casposa y censuradora de hace cuarenta años. Un partido españolista, nacionalista y fundamentalista, que niega cualquier otra realidad, sentimiento, lengua y cultura, que no sea las suyas propias. Por esta misma razón han decidido españolizar Catalunya y su ciudadanía, como si se tratase de “salvajes” de un mundo recién descubierto por conquistadores. En lo que no han pensado es que los catalanes no somos aquellos nativos de tierras lejanas que Cristóbal Colón se encontró un buen día y a quienes arrebataron sus tesoros y su cultura…

Por otra lado un PSOE que cabalga al lado del PP en su cruzada españolista de conquistador trasnochado, también niega a la ciudadanía de Catalunya el derecho a decidir, amparándose en una Constitución española que incumple las normas fundamentales de la UNESCO i de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Yo me pregunto, ¿cómo puede ser ilegal una consulta democrática? ¿Cómo se puede negar a la ciudanía la posibilidad de expresarse y decidir qué es lo que quiere? ¿Qué sistema democrático carga contra una ciudadanía que es su fundamento, su base y su razón de existir? ¿Qué democracia puede negar el derecho a decidir? Ninguna… y no se puede utilizar las leyes para convertir una democracia en una dictadura encubierta.
Estos partidos políticos que niegan libertades y el poder que por derecho le pertenece al pueblo soberano pierden su legitimidad democrática, ya sean de derechas o de izquierdas. Tanto da, son dictadores en la sombra por mucho que quieran disimularlo y esconderlo.

España no quiere que la ciudadanía de Catalunya decida su futuro y utiliza el juego sucio para conseguir sus objetivos.

Europa y el mundo, abrid los ojos y dirigid vuestra mirada hacia mi pequeño país, Catalunya. Si Catalunya cae, los valores de cualquier sistema democrático como es debido también caerán. Lo que en estos momentos se decide no es ya la posible Independencia de mi país (siempre en función de la voluntad de la mayoría), si no el fortalecimiento de una democracia real reclamada desde hace tiempo por millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo.


TEXT EN ANGLÈS / TEXTO EN INGLÉS (DALT EN CATALÀ / ARRIBA EN CASTELLANO):
Democracy has been kidnapped and is in danger. It’s something that we know since long time ago with the global putsch starring by neoliberal capitalism, but in the Spanish state has been exacerbated since Popular Party directs (or rather dictates) our destiny. In social, labor, welfare and freedoms have fallen more than thirty years in time…

In Catalonia it’s much more exacerbated. The Spanish state is drowning financially one of the Spanish and European economic engines. Why? Because a large section of the catalan society has erupted in a roar of liberty demanding to exercise their right to decide, and this is something that Spain does not allow and tries to stop with every weapon they have, entering a spiral of foul play which is only surpassed by corruption scandals besetting us day after day.

The PP attitude it’s not surprising anyway because is part of their work, and their ideology doesn’t accept a democracy that believe is a cancer that must be removed, and that the dictatorship of capital and religion, are the answer to a society that must be guide and instruct in morals and censorious from forty years ago. A Spaniard party, nationalist and fundamentalist, that denies other reality, feeling, language and culture, than their own. For this reason they have decided to convert Catalonia and citizenship, the same as “wild” newfound world by conquerors. But they have not thought that catalan people are not those native of distant lands that Christopher Columbus found and who robbed their treasures and culture.

In the other hand PSOE who rides along PP in his conqueror Spaniard crusade, also denies to the Catalonia citizenship the right to decide, relying on a Spanish Constitution that violates the UNESCO fundamental rules, also the ones from the Universal Declaration of Human Rights. 

I wonder, how can be illegal a democratic consultation? How can you deny the citizenship the opportunity to express and decide what they want? Which democratic system can deny the right to decide? None… and laws cannot be used to transform democracy in a disguised dictatorship.

These political parties which deny liberties and the power that rightfully belongs to people, they lose their democratic legitimacy, whether of the right or left. It doesn’t matter, they are dictators in the shade, anyway cannot hide.

Spain doesn’t want that Catalonia citizenship decides their future and uses the foul play to achieve their goals.

Europe and the World, open your eyes and look at my small country, Catalonia. If Catalonia falls, values of any democratic system also fall. We are not deciding the possibility of Independence in my country (always according to the desire of most citizens), we decide the strength of real democracy, claimed long time by millions of people around the world.

dijous, 1 de novembre de 2012

ESVAÏM DUBTES SOBRE LA INDEPENDÈNCIA / ELIMINEMOS DUDAS SOBRE LA INDEPENDENCIA.TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):

Dilluns passat l’Ajuntament de Pineda de Mar va aprovar una moció a favor  d’un referèndum d’autodeterminació en que la ciutadania de Catalunya expressi el seu dret a decidir... Felicitats als partits polítics que van aprovar-la (PSC, CiU, ERC-Junts x Pineda, i  Cent x Cent Pineda). En una democràcia com cal la ciutadania és sobirana per poder decidir el seu futur.

Per esvair possibles dubtes, us passo un decàleg sobre la permanència de Catalunya a la UE que ha estat presentat pel Cercle Català de Negocis:

1 - Cap norma del Tractat de la UE regula què succeeix en cas de dissolució d’un Estat membre. En tot cas    és una situació nova que caldrà resoldre en base al dret internacional. El President de la UE així ho ha reconegut.

2 - En cas que es consideri que els estats resultants hagin de ser ratificats per unanimitat dels estats actuals, aquesta situació afectarà per igual a les dues parts (Catalunya i la resta d’Espanya) ja que en separar-se cap de les dues assumeix íntegrament la subjectivitat de l’Estat espanyol.

3 - El conveni de Viena regula clarament que la separació d’un estat en dos o més implica de facto que els nous membres assoleixen els mateixos tractats internacionals que tenia l’estat originari. En el cas català assumirem de facto el tractat de Schengen que permet la lliure circulació de béns, capitals i persones. Per tant no hi ha cap possibilitat que hi hagi aranzels amb la UE. Els aranzels són instruments del segle XIX. Avui la UE tendeix a reduir i eliminar els aranzels amb tercers països com el Magrib, Rússia i molts altres.

4 - L’adopció de l’euro en cap cas està condicionada a pertànyer o no a la UE. De fet el Regne Unit no l’utilitza i és a la UE, i Andorra l’utilitza i no és de la UE. Per tant utilitzar l’euro és voluntari, i ja és la moneda d’ús corrent a Catalunya. 

5 -  La UE és una organització d’estats que té com a finalitat fer créixer al màxim el mercat i el nombre d’estats que la integren, sempre que compleixin els principis bàsics i les condicions establertes. No té cap sentit que Catalunya n’estigués exclosa, atès que compleix les condicions, té tradició europeista, serà aportadora neta als fons de cohesió i és un motor econòmic i líder en creativitat.

6 -  És segur que la integració de Catalunya i la resta d’Espanya a la UE un cop separats haurà de comportar negociacions per establir la nova representació a les institucions, entre elles, el nombre de parlamentaris que corresponen a uns i altres. Aquestes negociacions poden durar uns mesos, però mentrestant operarem dins de la UE amb la mateixa moneda i sense restriccions de circulació de béns, capitals i persones.

7 - Catalunya és la comunitat de l’Estat espanyol amb major nombre de multinacionals, gran part europees. Això és garantia que els governs d’estats com França, Alemanya i el Regne Unit protegiran les seves empreses per tal que no hi hagi en cap moment cap vuit legal i que hi hagi plena continuïtat dins la UE.

8 -  La Catalunya estat serà aportadora neta a la caixa comuna, ja que començarà com a setè estat amb major PIB de la UE, cosa que la fa contribuïdor net.

9 -  En el context europeu actual, on es posa en qüestió el funcionament de la UE, no interessa que algun estat quedi fora com passa amb Noruega i Suïssa, que a més són dels més rics i competitius d’Europa. 

10-  La UE recull de forma clara que qualsevol estat de la UE que no compleixi els principis democràtics sortirà automàticament de la UE. Aquest seria el cas de l’actual Estat espanyol per exemple si el govern de Madrid actua contra la voluntat d’un Parlament escollit democràticament.

TEXT EN CASTELLÀ (A DALT EL TEXT EN CATALÀ):

El pasado Lunes, el Ayuntamiento de Pineda de Mar aprobó una moción a favor de un referéndum de autodeterminación en que la ciudadanía de Catalunya exprese su derecho a decidir… Felicidades a los partidos políticos que la aprobaron (PSC, CiU, ERC-Junts x Pineda, y Cent x Cent Pineda). En una democracia como es debido la ciudadanía es soberana para poder decidir su futuro.

Para eliminar posibles dudas, os paso un decálogo sobre la permanencia de Catalunya en la UE que ha sido presentado por el Cercle Català de Negocis.

1 -  Ninguna norma del Tratado de la UE regula qué sucede en caso de disolución de un Estado miembro. Se trata de una nueva situación que hará falta resolver en base al derecho internacional. El Presidente de la UE así lo ha reconocido.

2 - En el caso de que se considere que los estados resultantes deban ser ratificados por unanimidad de los estados actuales, ésta situación afectará por igual a las dos partes (Catalunya y el resto de España) ya que al separarse ninguna de las dos asume íntegramente la subjetividad del estado español.

3 -  El convenio de Viena regula claramente que la separación de un estado en dos o más implica de faccto que los nuevos miembros asumen los mismos tratados internacionales que tenía el estado originario. En el caso catalán asumiremos de factoel tratado de Shengen que permite la libre circulación de bienes, capitales y personas. Por lo tanto no existe ninguna posibilidad que haya aranceles con la UE. Los aranceles son instrumentos del siglo XIX. Hoy la UE tiende a reducir y eliminar los aranceles con terceros países como el Magreb, Rusia y muchos otros.

4 - La adopción del eruo en ningún caso está condicionada a pertenecer o no a la UE. De hecho el Reino Unido no lo utiliza y está en la UE, y Andorra lo utiliza y no es de la UE. Por lo tanto utilizar el euro es voluntario , y ya es de uso corriente en Catalunya.

5 - La UE es una organización de estados que tiene como finalidad hacer crecer al máximo el mercado y el número de estados que la integran, siempre que cumplan los principios básicos y las condiciones establecidas. No tiene ningún sentido que Catalunya fuera excluida, ya que cumple las condiciones, tiene tradición europeísta, será aportadora neta al fondo de cohesión y es un motor económico y líder en creatividad.

6 - Es seguro que la integración de Catalunya y el resto de España en la UE una vez separados deberá comportar negociaciones para establecer la nueva representación a las instituciones, entre ellas, el número de parlamentarios que corresponden a unos y a otros. Estas negociaciones pueden durar unos meses, pero mientras tanto operaremos dentro de la UE con la misma moneda y sin restricciones de circulación de bienes, capitales y personas.

7 -  Catalunya es la comunidad del Estado español con mayor número de multinacionales, gran parte europeas. Esto es garantía de que los gobiernos de estados como Francia, Alemania y Reino Unido protegerán sus empresas para que no exista en ningún momento un vacío legal y que haya plena continuidad dentro de la UE.

8 - Catalunya estado será aportadora neta a la caja común, ya que empezará como el séptimo estado con mayor PIB de la UE, lo cual la hace contribuidor neto.

9 -  En el contexto europeo actual, donde se cuestiona el funcionamiento de la UE, no interesa que algún estado quede fuera como pasa con Noruega y Suiza, que además son de los más ricos y competitivos de Europa.

10 - La UE recoge de forma clara que cualquier estado de la UE que no cumpla los principios democráticos saldrá automáticamente de la UE. Éste sería el caso del actual Estado español por ejemplo, si el gobierno de Madrid actúa contra la voluntad de un Parlamento escogido democráticamente.

dissabte, 27 d’octubre de 2012

L’ANC TAMBÉ ÉS A PINEDA DE MAR ... / ANC TAMBIÉN EN PINEDA DE MAR...TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Dels trenta municipis que hi ha a la Comarca del Maresme, només sis no s’han adherit  a l’Associació de Municipis per la Independència. Pineda de Mar n’és un dels municipis que sembla ser que no estan per la feina ...

Això és tot un símptoma dels aires que es respiren al Consistori, tot i què el partit que governa amb majoria absoluta compta a les seves files amb moltíssimes, diguem que milers i milers de persones a tot Catalunya, entre afiliats i simpatitzants, que estarien totalment d’acord amb un posicionament clar per la independència del nostre país. Ara bé, com que també tenen molts afiliats i simpatitzants que no estarien d’acord amb un posicionament semblant, crec que el més coherent i honest hagués estat abstenir-se i no votar, juntament amb el Partit Popular, en contra de l’adheriment de Pineda de Mar a l’AMI (Associació de Municipis per la Independència). Això va passar el gener d’aquest any... Hores d’ara han passat moltes coses, d’entre elles la manifestació de l’onze de setembre, a on una gran part de la ciutadania de Catalunya es va expressar clarament a favor de la Independència...

En el Ple Municipal del proper dia 29 es presentarà una moció que demana la convocatòria d’un referèndum de independència. Crec que aquest cop el partit socialista no pot barrar el pas a la possibilitat que la ciutadania de Catalunya pugui expressar-se lliurament.  Si no estan d’acord perquè han escollit el camí de la via federal, molt bé, però facin el que he dit abans, respectin al milers de socialistes catalans que ho volen. Si més no, optin per l’abstenció...

I ara que parlo de la via federal... Sóc independentista i catalanista. Sempre he votat partits exclusivament catalans, menys un cop per donar suport a la meva parella. I perquè veieu que no sóc excessivament tancat de mires, com més d’un pot pensar, us diré que al llarg dels meus cinquanta anys de vida també he treballat per la via federal...

He escoltat a experts en federalisme (catedràtics i polítics) parlar dels diversos  tipus de sistemes federals existents arreu del mon. He cercat el millor per trobar l’encaix de Catalunya a Espanya... Podria dir-vos que he treballat per la via federal molt més que el 90% dels socialistes catalans i espanyols, i la conclusió final ha estat que no pot ser! He descobert que a Espanya hi ha molt pocs federalistes, ja que estan submergits en una ideologia nacionalista i centralista, que ha convertit Espanya en una monarquia d’aparador i una oligarquia de fet... A Catalunya la majoria de federalistes, sobre tot del PSC, ho han estat sempre de paraula però mai de fets...

Així que desprès de treballar força i analitzar-ho tot, vaig arribar a la conclusió de que ningú no es pot federar tot sol. És clar, que calen dos o més per fer-ho, i això no pot passar perquè a Espanya no hi ha voluntat. Només queda una via possible que puguem dur a terme tot sols, la Independència !!!

El proper dilluns 29 d’octubre, l’Assemblea Nacional Catalana de Pineda ens convoca a una concentració a la Plaça Catalunya (davant l’Ajuntament), per recolzar la presentació durant el Ple Municipal de la moció per la convocatòria d’un referèndum per la independència. No falteu a aquesta concentració que es farà a les 18:30 h., per assistir posteriorment, a les 20:30 h. a la sala de plens. Com més siguem més fort serà el missatge que enviem als nostres polítics. L’ANC també és a Pineda de Mar..., i això es bo per Catalunya.

TEXT EN CASTELLÀ (A DALT EL TEXT EN CATALÀ):
De los treinta municipios que hay en la Comarca del Maresme, solo seis no se han adherido a la Associació de Municipis per la Independència. Pineda de Mar es uno de los municipios que parece ser no están por la labor…

Es todo un síntoma de los aires que se respiran en el Consistorio, aun cuando el partido que gobierna con mayoría absoluta cuenta en sus filas a muchísimos, digamos que miles i miles de personas en toda Catalunya, entre afiliados y simpatizantes, que estarían totalmente de acuerdo con un posicionamiento claro por la independencia de nuestro país. Ahora bien, como que también tienen muchos afiliados y simpatizantes que no estarían de acuerdo con un posicionamiento semejante, creo que lo más coherente y honesto hubiese sido abstenerse y no votar, junto con el Partido Popular, en contra de la adhesión de Pineda de Mar a AMI (Associació de Municipis per la Independència). Esto sucedió en enero de este mismo año… Hasta el momento se han sucedido muchas cosas, entre ellas la manifestación del once de septiembre, donde una gran parte de la ciudadanía de Catalunya se expresó claramente a favor de la Independencia…

En el Pleno Municipal del próximo día 29 se presentará una moción que pide la convocatoria de un referéndum de independencia. Creo que esta vez el partido socialista no puede barrar el paso a la posibilidad de que la ciudadanía de Catalunya pueda expresarse libremente. Si no están de acuerdo porque han escogido el camino de la vía federal, de acuerdo, pero hagan lo que he dicho antes, respeten a los miles de socialistas catalanes que la quieren. Al menos, opten por la abstención…

Y ahora que hablo de la vía federal… Soy independentista y catalanista. Siempre he votado a partidos exclusivamente catalanes, excepto una vez para apoyar a mi pareja... Y para que veáis que no soy excesivamente cerrado de miras, como más de uno puede pensar, os diré que a lo largo de mis cincuenta años de vida también he trabajado por la vía federal…

He escuchado a expertos en federalismo (catedráticos y políticos) hablar de los diferentes tipos de sistemas federales existentes en el mundo. He buscado lo mejor para encontrar el encaje de Catalunya con España… Puedo deciros que he trabajado por la vía federal mucho más que el 90% de los socialistas catalanes y españoles, y la conclusión final ha sido que ¡no puede ser! He descubierto que hay muy pocos federalistas en España, ya que están sumergidos en una ideología nacionalista y centralista, que ha convertido España en una monarquía de aparador y una oligarquía de hecho… En Catalunya la mayoría de federalistas, sobre todo del PSC, lo han sido de palabra pero jamás de hechos…

Así que después de trabajar mucho y analizarlo todo, llegué a la conclusión de que nadie se puede federar sólo. Está claro que hacen falta dos o más para hacerlo, y esto no puede suceder porque en España no hay voluntad. Sólo queda una vía posible que podamos llevar a cabo solos, ¡¡¡ la Independencia!!!

El próximo lunes 29 de octubre, la Assemblea Nacional Catalana de Pineda nos convoca a una concentración en la Plaça Catalunya (delante del Ayuntamiento), para apoyar la presentación durante el Pleno Municipal de la moción para la convocatoria de un referéndum para la Independencia. No faltéis a esta concentración que tendrá lugar a las 18:30 h., para asistir posteriormente, a las 20:30 h. a la sala de plenos. Cuantos más seamos más fuerte será el mensaje que enviemos a nuestros políticos. La ANC también está en Pineda de Mar…, y esto es bueno para Catalunya.