dimecres, 15 de juliol de 2009

RAYAN, UNA VÍCTIMA DEL SISTEMA...


TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
El meu record per en Rayan...
Tots hem pogut assabentar-nos per les noticies de la desgraciada mort de Rayan, i el que molt segurament hem pensat la majoria de tots nosaltres ha estat en la irresponsabilitat i la falta de professionalitat de la infermera que va cometre l’error...

Doncs jo no crec que sigui així, tot i que haig de confessar que ho vaig pensar en un primer moment quan vaig tenir coneixement del succés. Puc imaginar-me el que deu estar passant aquesta persona sabent que per error ha matat un nadó. Però crec que tant Rayan com la infermera han estat víctimes d’un sistema sanitari imperfecte al qual calen molts canvis.

Valoro moltíssim el Sistema Sanitari que tenim i com aquest va millorant poc a poc. Molts ciutadans i ciutadanes d’arreu del mon, fins i tot de països econòmicament capdavanters, voldrien tenir la nostra assistència sanitària pública. Però tot i això, encara tenim moltes mancances.

Hi a manca de professionals a la sanitat pública, per la qual cosa els/les que s’hi troben treballant sovint han de realitzar horaris que ja de per si, utilitzant la lògica, sabem que els impedeix de realitzar la seva feina com cal. Hi a que es passen la seva vida professional tapant forats i/o fent suplències aquí i allà. Ho podem veure clarament en el cas de la infermera d’en Rayan...

Però aquesta manca de professionals, és real? Com es pot entendre això si hi a que es troben a l’atur, o realitzant feines que no tenen res a veure amb la sanitat, que és allò pel que han estudiat tants anys?

Penso què un del problemes més important és la deficient distribució de professionals sanitaris, tant a Catalunya com a España. Crec que s’hauria de facilitar la mobilitat d’aquestes persones per poder cobrir eficientment tot el sistema sanitari. Caldria invertir el que fos necessari perquè aquest sistema gaudeixi de tot el personal que les necessitats de la població exigeixen. La sanitat pública ha de ser una prioritat! I no s’hi valen retalls..., ni tan sols en temps de crisi. I si el que realment succeeix és que no hi a prou professionals, doncs fem el necessari per despertar i fomentar l’interès dels joves perquè adrecin els seus esforços i les seves inquietuds cap aquesta vessant professional.

Malauradament la mort d’en Rayan ja no té solució, però el nostre Sistema Sanitari sí que en té de solució, i cal que ens hi posem a treballar tots plegats perquè aquesta mort no sigui en va.

TEXT EN CASTELLÀ (A DALT EL TEXT EN CATALÀ):
Mi recuerdo para Rayan...
Todos hemos podido conocer por las noticias la desgraciada muerte de Rayan, y lo que seguramente hemos pensado la mayoría de nosotros ha sido en la irresponsabilidad y la falta de profesionalidad de la enfermera que cometió el error...

Pues yo no creo que sea así, aunque debo confesar que lo pensé en un primer momento cuando tuve conocimiento del suceso. Puedo imaginarme lo que debe de estar pasando esta persona sabiendo que ha matado a un bebé. Pero creo que tanto Rayan como la enfermera han sido víctimas de un sistema sanitario imperfecto al cual le hacen falta muchos cambios.

Valoro muchísimo el Sistema Sanitario que tenemos y cómo este va mejorando poco a poco. Muchos ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo, hasta de países punteros económicamente hablando, desearían tener nuestra asistencia sanitaria pública. Pero aún así, todavía tenemos muchas carencias.

Hay falta de profesionales en la sanidad pública, por lo que los/las que se encuentran trabajando a menudo deben realizar horarios que ya de por si, utilizando la lógica, sabemos que les impide realizar su trabajo como es debido. Los hay que se pasan su vida profesional tapando agujeros y/o realizando suplencias aquí y allá. Podemos verlo claramente en el caso de la enfermera de Rayan...

Pero ésta falta de profesionales, ¿es real? ¿cómo puede entenderse si hay que se encuentran en el paro, o realizando trabajos que nada tienen que ver con la sanidad, que es aquello para lo que han estudiado tantos años?

Pienso que uno de los problemas más importantes es la deficiente distribución de profesionales sanitarios, tanto en Catalunya como en España. Creo que debería facilitarse la movilidad de estas personas para poder cubrir eficientemente todo el sistema sanitario. Hay que invertir lo que fuere necesario para que este sistema pueda disponer de todo el personal que las necesidades de la población exigen. ¡La sanidad pública debe ser una prioridad! Y no valen recortes..., ni tan siquiera en tiempos de crisis. Y si lo que realmente sucede es que no hay suficientes profesionales, pues hagamos lo necesario para despertar y fomentar el interés de los jóvenes para que dirijan sus esfuerzos y sus inquietudes hacia esta profesión.

Desgraciadamente, la muerte de Rayan ya no tiene solución, pero nuestro Sistema Sanitario sí que la tiene, y debemos ponernos todos juntos a trabajar para que esta muerte no sea en vano.