divendres, 18 d’abril de 2008

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I RESPONSABILITAT / DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y RESPONSABILIDAD


TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Hem de treballar tots, i de valent! Perquè de res no serveix canviar els dirigents, les institucions, les lleis i les estructures internes dels partits polítics, si no aconseguim primer que els ciutadans i les ciutadanes participin i facin bon ús de totes les eines que la democràcia participativa posa al nostre abast (Consells de Barri, Consells Sectorials, Consells de Ciutat, Referèndums i Consultes, etc.)

Hi a una desídia ciutadana, que no es exclusivament un resultat del desencís existent cap a la classe política, i si ens centrem tan sols amb això ens equivocarem del tot. Hi a un problema cultural i educatiu de fons, i hem de començar des de la base per canviar-ho. Penso que l’assignatura per la ciutadania a les escoles es un primer pas, però s’ha de fer quelcom més, molt més encara..., i sobre tot amb la ciutadania amb possibilitat, ara mateix, de vot i de decisió.

Hem d’aconseguir reeducar a la ciutadania. Hem d’entusiasmar, i hem de provocar un moviment social. S’ha de fer que els ciutadans i ciutadanes s’interessin pels afers de la seva comunitat, de la seva ciutat, del seu país... Hem de fer que la ciutadania recuperi el sentit de Responsabilitat!

Es cert, la classe política ha de fer un canvi profund, començant pel funcionament intern dels propis partits polítics. S’ha de fer una gran revolució interna! Sobre tot, pel que fa als grups d’esquerres, que son els que sempre han generat canvis i moviments socials adreçats a “totes” les persones i per la igualtat.

També d’altres organitzacions i associacions de caire cívic i participatiu (Ciutadans pel Canvi, Fundació Catalunya Segle XXI, Democracia Cívica, No Nos Resignamos, etcètera), tenen una tasca molt important a fer amb tot el que estic parlant, i per això es imperatiu que s’arrelin profundament a la societat present i futura, amb força i determinació, sense divisions, amb convicció, i amb un objectiu clar i molt definit de fomentar la Participació, la Igualtat, la Confiança, la Seguretat, i de nou l’Entusiasme a tota la ciutadania, per tal d’enllestir un treball conjunt i amb objectius comuns.

Democràcia Participativa, Sí! Però a l’hora hem de treballar per fomentar la Responsabilitat per part de tota la Ciutadania, dels polítics i de les polítiques, i dels/les que no ho son. En fi, de tots i de totes.

TEXT EN CASTELLÀ (D’ALT EL TEXT EN CATALÀ):
Tenemos que trabajar entre todos, ¡y mucho! Porque de nada sirve cambiar a los dirigentes, las instituciones, las leyes y las estructuras internas de los partidos políticos, si no conseguimos primero que los ciudadanos y las ciudadanas participen y hagan un buen uso de todas las herramientas que la democracia participativa pone a nuestro alcance (Consejos de Barrio, Consejos Sectoriales, Consejos de Ciudad, Referéndums y Consultas, etc.)

Existe una desidia ciudadana, que no es resultado exclusivo del desencanto existente hacia la clase política, y si nos centramos tan sólo en esto nos equivocaremos del todo. Existe un problema cultural y educativo de fondo, y debemos empezar desde la base para cambiarlo. Pienso que la asignatura para la ciudadanía en las escuelas es un primer paso, pero hay que hacer algo más, mucho más todavía…, y sobre todo con la ciudadanía, que ahora mismo, tiene posibilidad de voto y de decisión.

Tenemos que conseguir reeducar a la ciudadanía. Tenemos que entusiasmar, y tenemos que provocar un movimiento social. Hay que conseguir que los ciudadanos y las ciudadanas se interesen por los temas de su comunidad, de su ciudad, de su país… ¡Tenemos que conseguir que la ciudadanía recupere su sentido de Responsabilidad!

Es cierto, la clase política debe hacer un cambio profundo, empezando por el funcionamiento interno de los propios partidos políticos. ¡Debe realizarse una gran revolución interna! Sobre todo, en lo que respecta a los grupos de izquierdas, que son los que siempre han generado cambios y movimientos sociales dirigidos a “todas” las personas y por la igualdad.

También otras organizaciones y asociaciones de cariz cívico y participativo (Ciutadans pel Canvi, Fundació Catalunya Segle XXI, Democracia Cívica, No Nos Resignamos, etcétera), tienen una tarea muy importante a realizar en todo lo que estoy hablando y por eso, es imperativo que se enraícen profundamente en la sociedad presente y futura, con fuerza y determinación, sin divisiones, con convicción, y con un objetivo claro muy definido de fomentar la Participación, la Igualdad, la Confianza, la Seguridad, y de nuevo el Entusiasmo en toda la ciudadanía, para realizar un trabajo conjunto y con objetivos comunes.

¡Democracia Participativa, Sí! Pero a su vez debemos trabajar para fomentar la Responsabilidad por parte de toda la Ciudadanía, de los políticos y de las políticas, y de los/las que no lo son. En fin, de todos y de todas.

1 comentari:

Maria-Josep ha dit...

Jo crec també que tots ens hem de sentir co-responsables de tot allò que compartim i vivim. Hem de participar perquè ens hem de sentir nostre tot allò que compartim: els carrers, l'escola, el barri, l'entitat, el poble. SI ho sentim nostre ho estimarem i per tant, trobarem la forma d'implicar-nos.

De vegades pot provocar desencís el treball pel bé comú, perquè en una societat on tot apunta a l'individualisme costa molt, però crec que a la llarga dóna molta més felicitat intentar donar allò que podem allà on ens hi sentim a gust i implicats de forma coherent.

Estimant i donant es pot ser molt feliç. Però és obvi que tot plegat també és una cursa d'obstacle, perquè fer les coses amb el cor de vegades no és suficient