dilluns, 6 d’octubre de 2008

SOCIALISME PER A RICS / SOCIALISMO PARA RICOS


TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Acció desesperada d’en Bush abans de terminar el seu decadent mandat als EEUU. Els seus amics i les seves pròpies inversions s’anaven a l’aigua... Les grans empreses americanes amb una també decadent política irracional van a veure com els salva la campana...

Afortunadament no tornarà a passar el que al 1929, però a quin preu?. Ara amb una de les seves darreres decisions com a President, ha aconseguit el recolzament necessari per dur a terme el socialisme per a rics! Sí amics i amigues, un socialisme fet a la mida dels rics... Anem a salvar el que podem! Amb els diners públics, i evidentment per afavorir els més rics.

Per què no se’ls va acudir això mateix per ajudar a molts d’altres americans i americanes perquè no es quedessin sense casa, ja que no podien fer front als pagaments de l’hipoteca? Ho necessitaven molt més que tots aquests empresaris rics, els quals en canvi, si que podran salvar els seus iots, avions privats i mansions.

Els rics han salvat el cul!. No passa res, perquè l’economia americana seguirà endavant amb els mateixos vicis i els errors de sempre. Qui rep al final, els de sempre, els que menys tenen... Ja s’inventaran un altre guerra, com la de Irak per refer-se d’aquesta mala època. Qui serà? L’Iran pot ser? Què més dona, al final la comunitat internacional, entre d’ells el nostre país mirarà cap a un altre costat i callarà. Per cert, que els seus socis europeus sembla ser que seguiran les seves mateixes passes..., diuen que sancionaran als empresaris que han fet una mala gestió, i jo vaig i m’ho crec! No s’ho creuen ni ells mateixos. Però, oi que queden bé?

El pitjor de tot és que l’economia mundial (també la nostra), pura farsa i manipulació especulativa per el benefici d’uns quants, es ressentirà i tots pagarem les conseqüències (sobre tot el ciutadà de a peu). Cal que no ens deixem portar per aquestes manipulacions (petroli, preu del diner, tipus d’interès, l’euribor i molt més). Cal que veiem la realitat de la nostra situació econòmica i no pas el reflex teledirigit de l’economia americana.

TEXT EN CASTELLÀ (A DALT EL TEXT EN CATALÀ):
Acción desesperada de Bush antes de terminar su decadente mandato en EEUU. Sus amigos y sus propias inversiones se iban al agua... Las grandes empresas americanas con una también decadente política irracional van a ver cómo les salva la campana...

Afortunadamente no volverá a suceder lo que en 1929, pero ¿a qué precio? Ahora en una de sus últimas decisiones como Presidente, ¡ha conseguido el apoyo necesario para llevar a cabo el socialismo para ricos! Sí amigos y amigas, un socialismo hecho a la medida de los ricos... ¡Salvemos lo que podamos! Con el dinero público, y evidentemente para favorecer a los más ricos.

¿Por qué no se les ocurrió esto para ayudar a muchos otros americanos y americanas para que no se quedaran sin casa, ya que no podían hacer frente al pago de la hipoteca? Lo necesitaban mucho más que todos estos empresarios ricos los cuales, en cambio, sí que podrán salvar sus yates, aviones privados y mansiones.
¡Los ricos han salvado el trasero! No pasa nada, porque la economía americana seguirá adelante con los mismos vicios y los errores de siempre. Quien al final recibe, los de siempre, los que menos tienen... Ya se inventarán otra guerra, como la del Irak para rehacerse de esta mala época. ¿Quién será? ¿Tal vez Irán? Qué más da, al final la comunidad internacional, entre ellos nuestro país mirará hacia otro lado y callará. Por cierto, que sus socios europeos parece ser que seguirán sus mismos pasos..., dicen que sancionarán a los empresarios que han realizado una mala gestión. ¡Y voy yo y me lo creo! No se lo creen ni ellos mismos. Pero, ¿verdad que queda bien?

Lo peor de todo es que la economía mundial (también la nuestra), pura farsa y manipulación especulativa para el beneficio de unos cuantos, se resentirá y todos pagaremos las consecuencias (sobre todo el ciudadano de a pie). No debemos dejarnos llevar por estas manipulaciones (petróleo, precio del dinero, tipos de interés, euribor y mucho más). Debemos ver la realidad de nuestra situación económica y no el reflejo teledirigido de la economía americana.