dissabte, 2 de juliol de 2011

SOCIALDEMOCRÀCIA O SOCIALISME DEMOCRÀTIC / SOCIALDEMOCRACIA O SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

TEXTO EN CATALÁN (MÁS ABAJO EL TEXTO EN CASTELLANO):
Socialdemocràcia o socialisme democràtic, sembla el mateix però no ho és. Avui dia hi ha molta gent, i partits polítics, que es defineixen com a socialdemòcrates. Què vol dir això? Doncs que han abandonat el desig d’aconseguir una societat socialista a favor d’un posicionament molt més centrat, ideològicament parlant, fins al punt, de vegades, en que es cauen per la dreta de l’ideari polític, i queden atrapats en el parany capitalista. En canvi, el socialisme democràtic cerca canviar la societat capitalista d’una manera democràtica.

El que hem vist al llarg dels darrers anys i el que estem vivint i patint en aquests moments, ens ha demostrat que la socialdemocràcia, hores d’ara, ha fracassat estrepitosament, i que ha permès i està permetent que un capitalisme depredador i voraç s’engoleixi la ciutadania proletària sense cap mena de compassió.

Si fem un repàs de les llistes dels partits socialistes arreu de l’estat espanyol, més d’un ens portem les mans al cap i pensem, aquest senyor/a és socialista? Però si pel seu tarannà podria estar a les files del PP! Trist però real com la vida mateixa. Us convido a fer aquest exercici, a petita escala, sense anar més lluny als vostres propis municipis, i veureu que de socialistes de veritat ben pocs...

Jo sempre he dit que calia un punt de trobada entre la societat capitalista i la societat socialista. Fins i tot havia arribat a pensar que la socialdemocràcia podia ser-ho. Però està clar que no ho és. Hem de seguir buscant aquest punt intermedi i de moment anem per molt mal camí. L’horitzó que veiem a curt termini no és gaire favorable.

Alguns exemples vergonyosos del que ara tenim a la nostre societat:

Bankia ha de tornar l’estat central prop de 5.000 milions d’euros, quan pugui, i 32 dels seus alts directius tenen assignats, entre fix i variables, més de vint milions d’euros l’any...

Molts equips de futbol tenen deutes milionaris, des de fa anys, amb la Seguretat Social i amb Hisenda. També ens ho permetrà l’Administració als ciutadans i ciutadanes del munt? I a sobre permeten el pagament de xifres indecents en fitxes i traspassos amb impostos més baixos que d’altres països.

Milers de famílies han estat, són, i seran desnonades dels seus habitatges perquè no son capaços de fer front al pagament de les hipoteques. Ara l’estat ha aprovat unes lleis que suavitzarà la pirateria dels bancs i l’espoli de la ciutadania. Però seguirem veient famílies que es queden sense llar...

SGAE. Han estat extorsionant la ciutadania al llarg de molt temps amb el beneplàcit de la Llei. Ara s’ha vist el que realment són, una màfia, i els seus principals càrrecs estan a la presó per estafar 400 milions d’euros...

I podríem seguir amb moltes d’altres coses més, però no acabaríem mai...

La veritat és que a España ho veig molt magre i crec que els caldrà una bona patacada perquè se’n adonin de la realitat social que vivim els ciutadans i ciutadanes del munt. A Euskadi veurem ben aviat que la seva realitat social donarà pas a un mapa polític natural i no forçat com el que existia fins no fa gaire, amb una dreta del PNB i una esquerra de Bildu, i amb la desaparició definitiva d’ETA. A Catalunya, penso que l’única solució és la creació d’una partit socialista català de veritat i que no estigui supeditat de cap de les maneres al PSOE. Si s’aconsegueix que la part catalanista del PSC desperti i tingui prou valentia com per anteposar la seva ideologia als resultats electorals de torn, potser sí que podrem trobar aquest punt intermedi que cerquem desesperadament i que de moment no trobem, un socialisme democràtic que convisqui amb un capitalisme agafat per les rendes i controlat pels estats.

El liberalisme polític i econòmic ens ha dut a la vora de l’abisme i ara s’està rescatant aquest sistema pervers a costa de la ciutadania més desvalguda. Això ha de canviar, ja! La base democràtica dels partits polítics ha de canviar ja!, i repeteixo el que ja he dit molts altres vegades, ens calen els polítics de ciutadania, i hem de fer fora els polítics de partit. Llistes obertes ja!

TEXT EN CASTELLÀ (A DALTA EL TEXT EN CATALÀ):
Socialdemocracia o socialismo democrático, parece que es lo mismo pero no es así. Hoy día hay mucha gente, y partidos políticos, que se definen como socialdemócratas. ¿Qué quiere decir? Pues que han abandonado el deseo de conseguir una sociedad socialista a favor de un posicionamiento mucho más centrado, ideológicamente hablando, hasta el punto, a veces, en que se caen por la derecha del ideario político, y quedan atrapados en la trampa capitalista. En cambio, el socialismo democrático busca cambiar la sociedad capitalista de una forma democrática.

Lo que hemos visto a lo largo de los últimos años y lo que estamos viviendo y sufriendo en estos momentos, nos ha demostrado que la socialdemocracia, hoy por hoy, ha fracasado estrepitosamente, y que ha permitido y está permitiendo que un capitalismo depredador y voraz engulla la ciudadanía proletaria sin ninguna compasión.

Si hacemos un repaso de las listas de los partidos socialistas del estado español, más de uno nos llevamos las manos a la cabeza y pensamos, este señor/a ¿es socialista? ¡Pero si por su talante podría estar en las filas del PP! Triste pero real como la vida misma. Os invito a hacer este ejercicio, a pequeña escala, sin ir más allá de vuestros propios municipios, y veréis que de socialistas de verdad, muy pocos...

Yo siempre he dicho que hace falta un punto de encuentro entre la sociedad capitalista y la sociedad socialista. Incluso había llegado a pensar que la socialdemocracia podía serlo. Pero está claro que no es así. Tenemos que seguir buscando ése punto intermedio y de momento vamos por muy mal camino. El horizonte que vislumbramos a corto plazo no es muy favorable.

Algunos vergonzosos ejemplos de lo que ahora tenemos en nuestra sociedad:

Bankia debe devolver al estado central cerca de 5.000 millones de euros, cuando pueda, y 32 de sus altos directivos tienen asignados, entre fijos y variables, más de veinte millones de euros al año...

Muchos equipos de fútbol tienen deudas millonarias, desde hace años con la Seguridad Social y con Hacienda. ¿También nos permitirá lo mismo la Administración a los ciudadanos y ciudadanas del montón? Y además permiten el pago de cifras indecentes en fichas y traspasos, aplicando impuestos más bajos que en otros países.

Miles de familias ha estado, son, y serán desahuciadas de sus casas porque no son capaces de hacer frente al pago de las hipotecas. Ahora, el estado ha aprobado unas leyes que suavizarán la piratería de los bancos y el expolio de la ciudadanía. Pero seguiremos viendo familias que se quedan sin hogar...

SGAE. Han estado extorsionando a la ciudadanía a lo largo de mucho tiempo con el beneplácito de la Ley. Ahora se ha confirmado lo que realmente son, una mafia. Y sus principales cargos están en prisión por estafar 400 millones de euros...

Y podríamos seguir con muchas otras cosas más, pero jamás terminaríamos...

La verdad es que en España lo veo muy mal, y creo que les hará falta un gran batacazo para que se den cuenta de la realidad social que vivimos los ciudadanos y ciudadanas del montón. En Euskadi veremos muy pronto que su realidad social dará paso a un mapa político natural, y no forzado como el que existía hasta no hace mucho, con una derecha del PNV, y una izquierda de Bildu, y con la desaparición definitiva de ETA. En Catalunya, pienso que la única solución es la creación de un partido socialista catalán de verdad, y que no esté supeditado de ninguna de las maneras al PSOE. Si se consigue que la parte catalanista del PSC despierte y tenga suficiente valentía como para anteponer su ideología a los resultados electorales de turno, tal vez entonces podamos encontrar este punto intermedio que buscamos desesperadamente y que de momento no encontramos, un socialismo democrático que conviva con un capitalismo cogido por las riendas y controlado por los estados.

El liberalismo político y económico nos ha llevado al borde del abismo y ahora se está rescatando éste sistema perverso a costa de la ciudadanía desvalida. ¡Esto debe cambiar ya! ¡La base democrática de los partidos políticos deber cambiar ya!, y repito lo que ya he dicho muchas otras veces, hacen falta políticos de ciudadanía, y debemos echar a los políticos de partido. ¡Listas abiertas ya!